Tietosuoja

Päivitetty 1.8.2019

Henkilötietolain (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Koulutettu hyvinvointialan ammattilainen ja yrittäjä kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Yrittäjä on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

1. Rekisterinpitäjä
Ravintoluotsi Oy (Y-tunnus 3090310-4)
Hirssaarentie 28 A 26, 48310 Kotka
045 2542897

2.Rekisteristävastaavayhteyshenkilö
Pirjo Eteläinen
Hirssaarentie 28 A 26, 48310 Kotka
045 2542897
pirjo.etelainen@ravintoluotsi.fi

3.Rekisterin nimi
Ravintoluotsi Oy:n asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteenhoito. Rekisteritietoja käytetään Ravintoluotsi Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritiedot palvelevat asiakkaanhoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

5.Rekisterin tietosisältö
• Asiakkaanperustiedot (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti)
• Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi-, y-tunnus, laskutustiedot, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tehtävä ja asema yrityksessä)
• Terveydentilaa koskevat tiedot (yleinen terveydentila, ravinto-ohjaukseen tulon syy ja oireiden kesto, kontraindikaatiot, allergiat, lääkkeet, aikaisemmat hoidot ja tutkimukset)
• Asiakas- ja vastaanottokäyntien historiatiedot
• Laskutustapatieto, muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (ammatti, harrastukset, arki- ja työpäivän ruokailuun liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa)
• Muut asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot, konsultaatio- ja luentotilaukset

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteydenotoista, ajanvaraustiedoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Palvelunpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa tai asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa asiakastiedot luovutetaan asiakkaalle tai hänen toivomalleen taholle pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään merkintä asiakkaantietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan täyttämä paperinen asiakastietolomake ja esikyselykaavakkeet sekä muu manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnönmukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännönmukaisesti. Ravintoterapia-asiakkaiden tiedot säilytetään 10 vuotta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

Facebook

Facebook voi saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen sosiaalisen median jakotoimintojen kautta. Mikäli et halua Facebookin keräävän tietojasi, on suositeltavaa kieltää evästeet selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.